کاربرد چاپ و رایت CD و DVD و گذشته چگونه انجام می گرفته

تفاوت DVD 9 یا همان دی وی دی ناین با DVD 5 یا همان دی وی دی معمولی