کاربرد چاپ و رایت CD و DVD و گذشته چگونه انجام می گرفته