قیمت چاپ و رایت دیجیتال روی CD و DVD

چاپ + رایت + CD گرید A

تعداد ۵۰ الی ۱۰۰تعداد ۱۰۰ الی ۵۰۰تعداد ۵۰۰ الی ۲۰۰۰تعداد ۲۰۰۰ و بیشتر

چاپ + رایت + DVD پرینکو تایوان

تعداد ۵۰ الی ۱۰۰تعداد ۱۰۰ الی ۵۰۰تعداد ۵۰۰ الی ۲۰۰۰تعداد ۲۰۰۰ و بیشتر